05.08 2008

Investiční životní pojištění Perspektiva od Kooperativy recenze

Zařazeno v:

Počet zkušeností: 1

Průměrné hodnocení:

Hodnocení: 2.0/5

U společnosti Kooperativa mám zřízeno životní pojištění Perspektiva. V tomto článku se snažím nastínit historický vývoj událostí, které mě potkaly ve vztahu s touto pojišťovnou. Nemám v úmyslu někoho odrazovat od využití služeb tohoto subjektu, vše co zde uvádím jsou mé osobní zkušenosti. S kooperativou jsem ve sporu ohledně příspěvků zaměstnavatele, daňového zvýhodnění smlouvy a jejich neschopností s klientem komunikovat (pracovníci Kooperativy vystupují ve vztahu ke klientům jako nadřazené osoby, které jen konstatují věci jak je vidí oni, ale nejsou ochtoné či schopné s klientem vést smysluplný dialog). Ostatně posuďte sami, níže uvádím jednotlivé kroky obou stran v časové posloupnosti do minulosti.

 • Recenze
05.08 2008

Perspektiva, Kooperativa

Hodnocení: 2.0/5
Autor: camelfox
Počet recenzí: 3

U společnosti Kooperativa mám zřízeno životní pojištění Perspektiva. V tomto článku se snažím nastínit historický vývoj událostí, které mě potkaly ve vztahu s touto pojišťovnou. Nemám v úmyslu někoho odrazovat od využití služeb tohoto subjektu, vše co zde uvádím jsou mé osobní zkušenosti. S kooperativou jsem ve sporu ohledně příspěvků zaměstnavatele, daňového zvýhodnění smlouvy a jejich neschopností s klientem komunikovat (pracovníci Kooperativy vystupují ve vztahu ke klientům jako nadřazené osoby, které jen konstatují věci jak je vidí oni, ale nejsou ochtoné či schopné s klientem vést smysluplný dialog). Ostatně posuďte sami, níže uvádím jednotlivé kroky obou stran v časové posloupnosti do minulosti.

28.7.2008 Emailem kontaktuji Centrum zákaznické podpory, ať zaurgují odpovědi na mé dopisy a to jak na Generálním ředitelství, tak i v Centru zákaznické podpory.

Zasílám opětovné urgence také písemně a to jak na Centrum zákaznické podpory, tak i vedoucímu pro externí sítě Kooperativy. V dopisech vyjadřuji nespokojenost s jednáním pojišťovny, jejich nejednotnost, neprofesionalitu a také vyjadřuji plány obrátit se na právníka a celou záležitost medializovat.

25.7.2008 tele­fonicky jsem kontaktoval Generální ředitelství Kooperativy v Praze, odbor stížností a kontroly. Hovořil jsem přímo s pánem, který mi již několik měsíů odpovídá na dopisy. Za téměř dva měsíce bez odpovědi se mi samozřejmě omluvil, nicméně mi sdělil, že celý problém nyní visí u vedoucího pracovníka obdoru pro externí sítě. Což je právě osoba, která pouští informace směrem k OVB, tedy jedné ze svých externích sítí. Samozřejmě na interní emaily nereaguje, což mi potrvdila také finanční poradkyně.

Poté jsem ještě kontaktoval Centrum zákaznické podpory, kde jsem žádal vysvětlení proč mi dva měsíce neodpověděli na dopisy a operátorka mi sdělila, že je tam prostě nemají.

9.7.2008 zasílám urgenci mé opakované stížnosti Generálnímu ředitelství – odboru stížností a kontroly a zároveň řediteli Jaroslavu Dostalovi, CSc.

30.5.2008 po dohodě s finančním poradkyní žádám o vrácení pojistného na úrazové pojištění u smlouvy 4BN a to od počátku platnosti smlouvy. Mohlo by tak dojít k odstranění hlavního problému, kterým Kooperativa zdůvodňuje daňovou nevýhodnost této smlouvy, tedy střet úrazového pojištění a příspěvků zaměstnavatele. Připojena je podmínka, že tuto žádost podávám pouze v případě, že lze ono vrácení uskutečnit.

29.5.2008 Dorazil dodatek o změně placení pojistného. Opět absolutní nekoordinovanost jednotlivých kroků Kooperativy, kdy stihnou v jednom měsící nejprve žádost zamítnout, poté schválit a následně potvrdit změnu.

21.5.2008 Obdržel jsem potvrzení o změně výše měsíčních plateb na mé životní pojištění. Pravděpodobně v návaznosti na zamítnutí ze dne 7.5.2008

13.5.2008 Zasílám opakovanou stížnost k jednání Kooperativy. Opět zdůrazňuji dopis z 27.12.2008, na který se každá odpověď z Kooperativy odvolává a zpochybňuji relevantnost těchto zdůvodnění. Dále zpochybňuji krok vrátit mému zaměstnavateli tři platby příspěvků, když ve skutečnosti byly čtyři! Zvláště, když se obratem vrací na účet Kooperativy po dohodě s dalším oddělením. Potažmo vytýkám nesmyslné rozdílné chování Kooperativy v roce 2007 a 2008 ve vztahu k těmto příspěvkům. Závěrem vyjadřuji neochotu se zabývat zamítnutím mé žádosti o snížení měsíčních plateb, opět v návaznosti na informace, které mám zprostředkovaně od vedoucího pro externí sítě. Vytýkám Kooperativě také nejednotnost ve vystupování směrem ke klientům a externím sítím.

7.5.2008 Zamítnutí žádosti o změnu výše měsíčních plateb z Centra zákaznické podpory.

květen 2008 Vznikl problém, kdy účetní oddělení mého zaměstnavatele žádá vyjádření, proč jsou tyto platby vráceny zpět. Po dohodě s mou finanční poradkyní a vedoucím pro externí sítě se všechny tři vrácené platby opět vrací na účet Kooperativy.

6.5.2008 Vyřízení stížnosti z Generálního ředitelství (datovaná k 30.4.2008), která vypichuje snahu Kooperativy, aby životní pojistky byly daňově zvýhodněné a údajně byly na začátku vzniklých nedorozumění. Dále vyjadřuje předpoklad Kooperativy, že se klienti sami nehodlají připravit o daňové zvýhodnění a tudíž nebudou žádat zavedení příspěvků zaměstnavatele. Následně mě Kooperativa obvinila z toho, že jsem příspěvek zaměstnavatele požadoval i za cenu ztráty daňové výhodnosti. Závěrem jsem upozorněn na to, že všechny mé platby byly řádně zaúčtovány a tím vzniknul přeplatek ve výši tří měsíčních příspěvků mého zaměstnavatele, které budou vráceny.

5.5.2008 Na účet mého zaměstnavatele se vrátily tři platby příspěvků. Okamžitě telefonicky kontaktuji Generální ředitelství a přes několik pracovníků se nakonec dostanu až k hlavnímu kontrolorovi odboru stížností a kontroly, po kterém žádám vyjádření proč došlo k této situaci. Po cca dvacetiminutovém rozhovoru dostanu doporučení písemně žádat o toto vyjádření.

24.4.2008 Opět písemně reaguji na předešlé vyjádření, kde zpochybňuji rozdílnou firemní politiku Kooperativy v roce 2007 a v roce 2008 v návaznosti na příspěvky zaměstnavatele. Také se rozhoduji snížit výši mých měsíčních plateb, jelikož v Kooperativu ztrácím důvěru. Zároveň poprvé uvádím informace, které z Kooperativy prosakují k externím sítím, přes jednu z nich mám také svou pojistku zprostředkovánu.

duben 2008 Prostřed­nictvím své finanční poradkyně podávám žádost o snížení mých měsíčních plateb na životní pojištění

15.4.2008 Vyřízení stížnosti z Generálního ředitelství doplněné o poznámku, která hovoří o zaslání daňového potvrzení, protože v roce 2007 má smlouva splňovala pravidla pro daňové zvýhodnění.

26.3.2008 Přichází vyřízení stížnosti z Generálního ředitelství, odboru stížností a kontroly. V úvodu zde Kooperativa neshledává v dosavadních postupech svého Zákaznického centra žádné pochybení. Následuje historický výčet skutečností, odkazuje se na Zvláštní pojistné podmínky a obhajuje tak rozhodnutí Centra zákaznické podpory. Dále poukazuje na mou první žádost o zavedení příspěvku zaměstnavatele, kterou s cílem kontinuálního zachování daňového zvýhodnění považovali za bezpředmětnou. A odkazuje se na dopis z 27.12.2007, který ale jako hlavní faktor proč nemůže být smlouva daňově zvýhodněnou a zároveň aby na ni mohl přispívat můj zaměstnavatel, uvádí rizikové pojištění, které má smlouva obsahuje. V neposlední řadě dopis informuje o tom, že vzhledem k navýšení pojistného až od 1.4.2008 eviduje Kooperativa přeplatek ve výši tří měsíčních plateb příspěvků mého zaměstnavatele, ale ve skutečnosti byly čtyři!

25.3.2008 Reaguji na předchozí dopis z Centra zákaznické podpory, vyjadřuji pobouření nad tím, co se stalo s příspěvky mého zaměstnavatele, které na účet Kooperativy dorazily před 1.4.2008 – tedy celkem 4 platby. Dále se pozastavuji nad tvrzením z minulého dopisu, které hovoří o tom, že mi nebude Kooperativa zasílat potvrzení o zaplaceném pojistném v době, kdy mi zaměstnavatel přispívá na mou pojistku, ale i přesto jsem toto potvrzení na začátku roku dostal.

17.3.2008 Dopis z Centra zákaznické podpory, který potvrzuje zavedení příspěvku zaměstnavatele. Opět informace o daňové neuznatelnosti a o tom, že nebudu dostávat potvrzení o pojistném zaplaceném na mé soukromé životní pojištění.

10.3.2008 Dopis z Generálního ředitelství, který potvrzuje přijetí mé stížnosti ze dne 4.3.2008 hovoří o provádění šetření celé záležitosti.

13.3.2008 Na doporučení finanční poradkyně (pravděpodobně po oficiální informaci z Kooperativy) nechávám u zaměstnavatele opět potvrdit zasílání příspěvků na mé životní pojištění, což samozřejmě na našem účetním oddělení vyvolává údiv, jelikož tyto příspěvky již 4 měsíce zasílají!

4.3.2008 Na povrch probublala informace o změně strategie Kooperativy ve vztahu k zasílání příspěvků zaměstnavatele k životním pojistkám. Celou záležitost a hlavně její historický vývoj sepisuji a zasílám jak na Centrum zákaznické podpory do Modřan, tak i na Generální ředitelství v Praze

20.1.2008 Z centra zákaznické podpory přichází potvrzení, prokazující výši uhrazeného pojistného, na které se vztahuje možnost snížit daňový základ.

leden 2008 Po dohodě s mou finanční poradkyní zasílá můj zaměstnavatel nadále příspěvky na účet Kooperativy, Informace ze strany Kooperativy blízké OVB stále hovoří o tom, že systém spravující pojistné smlouvy ještě není dokonalý a tudíž navenek Kooperativa nepřijímá příspěvky zaměstnavatelů.

přelom roku Kontaktuji Centrum zákaznické podpory telefonicky a dožaduji se vysvětlení, nicméně bez úspěchu.

27.12.2007 Dopis z Centra zákaznické podpory, mou žádost o zavedení příspěvku zaměstnavatele nelze akceptovat z důvodu sjednání rizikového pojištění na pojistné smlouvě, kolize příspěvků zaměstnavatele a rizikového pojištění má za následek daňovou nezvýhodněnost. I přes to pojistná smlouva zůstává nadále v platnosti a příspěvky zaměstnavatele pravidelně míří do Kooperativy

15.12.2007 Odchází z účtu mého zaměstnavatele první příspěvek na mé životní pojištění. Nezůstává ale bez problému, jelikož dokument, který vyžadoval potvrzení byl opatřen prohlášením, které vyžadovalo zaplacení obou části pojistného jednou společnou částkou, na což nemůže zaměstnavatel přistoupit.

prosinec 2007 Vyplňuji první žádost o zavedení příspěvku zaměstnavatele a prostřednictvím mé finanční poradkyně putuje do Kooperativy

1.11.2007 Počátek pojištění na dobu 35 let

9.10.2007 Sjednána pojistná smlouva prostřednictvím finanční poradkyně


Přidat komentář

Komentáře k produktu

Seřadit komentáře: od nejstaršího / od nejnovějšího
 • 12:01, 29. 10. 2013

  Barbora (84.42.238.***)

  Dobrý den, s kooperativou nemám dobré zkušenosti. Tehda mě bylo nějakých plus mínus 19 let, kdy jsem šla nahlásit pojistnou událost. Měla jsem 14 dní do propadnutí zelené karty. Ovšem mě žena na přepážce sdělila, že za 14 dní to nestihnou vyřídit. Obrátila jsem se na zákony a řekla jí že mě je jedno kdy si to zpracují, ale že to podávám v době kdy mám platné pojistné. A pokud to chce řešit jinak není problém. Myslela si že jsem mladá a blbá, ale to jsem naštěstí nebyla. Najednou vše šlo jak po másle. Hajzlíci to jsou!! Fůůj! Teď mám pojištění u Generali a jsem spokojená....

 • 13:06, 03. 04. 2013

  Jindra Bohač (46.13.192.***)

  Prosim Vás lidi hlavně ruce pryč od kooperativy jsou to podvodníci.Máme jako rodina pojištno u kooperativy 5 vozidel.Když jsem uzaviral povinné ručení na auto,uzavřek jsem si i pojištění vozidla proti živelným pohromán.Platím pořad v řádných terminach,až do tý doby než mě na přední sklo mého vozu spadlo z namrznutych stromu námraza prostě kus ledu a přední sklo prasklo.A ejhle zádrhel námraza a spadlý kus ledu se na pojistku nevstahuja jelikož to nejni žadná pohroma,že jak pro koho.Tak že co z toho plyne, platit platit hlavně bez problému,po pojištovně nechtít žadné peníze nedej bože se domáhat vysvětlení jseme pro ně jen tupohlavé stádo ze kterého se musí nějakým způsobem dostat peníze.Je to jen výsměch slušným lidem.

 • 13:59, 01. 04. 2013

  pojišťovák (109.80.132.***)

  Polovina z toho co je tu uvedeno jsou nesmyslné lži a druhá polovina ukázka naivity a hlouposti dotčených.
  Pokud si v bance dám peníze na termínovaný vklad a je tam napsáno že 5 let na ně nemůžu tak prostě na ně nemůžu a kdyby přeci jen jsem ty peníze chtěl nedostanu ani to co jsem tam dal v celé výši natož podíl na zisku.
  Rozdíl mezi penězi v bance a u pojišťovny je obrovský jelikož pokud zemřu zatímco moje peníze jakože vydělávali v bance stanou se ony prostředky součástí dědického řízení které může trvat příliš dlouho na rozdíl od pojišťovny kdy jsou peníze vyplaceny ve velmi krátké době a to nemluvím o tom že jich je vyplaceno mnohem více než jsem si tam dal před onou událostí.
  Pojišťovna není špatná ale lidé jsou negramotní bez finančního vzdělání by neměli ani vystrčit nos před dům natož se tady takhle projevovat jako super diletant.

 • 15:36, 11. 02. 2013

  MILI (88.101.220.***)

  Stalo se mému příteli, v 16 letech u škole podepsal pojistku na úraz, že pojistka pro mladistvé a samozřejmě rodiče o ničem nevěděli, po 4letech přišla exekuce z 1200 na 24000, předem žádná výzva, exekutorské výdaji byli 23000, to jsme stát. obyčejní lidé nemají šanci. U soudu ta velká spol.vyhrála..... Tuhle pojištovnu nesnáším já i mé okolí, nedoporučuji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

 • 18:11, 30. 08. 2012

  Jiří Jelínek (78.156.32.***)

  Připojuji se k nastínění jednání již zmíněné pojišťovny Kooperativa.

  Platili jsme Já i manželka 12 let životní pojistku se spořením.Naspořená částka činila u každého 80 000 Kč.Ve smlouvě jsem připlácel i tzv.valorizaci inflace a podle toho se mi i zvedala částka splátek.

  Před 2 roky mne navštívil zástupce společnosti Kapitol,která pracuje pro pojišťovnu Kooperativa.Tento pan Dolejší mne 2 hodiny přesvědčoval o výhodnosti přechodu ze stávající smlouvy na novou,protože prý navazuje na smlouvu starou a je ještě výhodnější.Přímo jsem se ptal na zhodnocení staré
  smlouvy po 12 letech spoření.Byl jsem ubezpečen,že zhodnocení pokračuje na smlouvě nové.Po dotazu na finanční ztráty mne znovu ubezpečil,že žádná ztráta není možná a když navýším platbu z původních 600 na 900 Kč tak bude zvýhodnění ještě větší.Upozornil jsem p Dolejšího,jestli se jedná o investiční fond,že smlouvu nechci a byl jsem ubezpečen,že se o takovou smlouvu nejedná.
  Po 2 letech spoření jsem se zeptal na pobočce Kooperativy na stav konta a nestačil jsem se divit.Na kontě jsem měl zůstatek 2 letého spoření 4 000 Kč.Z platby 900 Kč byl odečet na poplatcích 750Kč a jedná se o investiční fond.
  Obrátil jsem se proto telefonicky na p.Dolejšího,aby mi to vysvětlil.Nejprve jsem poslouchal výmluvy,omluvy,oblbování a nakonec přestal brát telefon a nereagoval ani na SMS zprávy.Pomocí internetu jsem se spojil se společností Kapitol a komunikoval jsem s pí.Šamajovou a žádal,aby zjednala nápravu.Tato paní mi odpověděla na několik emailů,ale když jsem chtěl vědět,kde skončily moje finance,přestala komunikovat také.Na pojišťovně Kooperativa jsem kontaktoval přímo ředitelku klientského centra pí Součkovou se kterou jsem si pro změnu dopisoval.Od té jsem dostal pouze rekapitulaci smlouvy a dopis ve kterém mi kulantně sdělila,že jsem smlouvu podepsal a více Jí nezajímám.Ani email panu generálnímu řediteli Divišovi se žádostí o nápravu neměl odezvu,protože pan generální ředitel se neobtěžoval odpovědět.
  Pro doplnění.Takto se handrkuji s pojišťovnou Kooperativa od března.Dnes je 30.srpna a nevím o kolik peněz jsem přišel a samozřejmě budu muset dodanit úlevy na daních,protože jsem smlouvu zrušil.Odmítám platit smlouvu o které dopředu vím,že je nevýhodná a získaná podvodem.
  Nyní čekám pouze na vyrovnání od pojišťovny a podle toho o kolik přijdu peněz se rozhodnu,jestli se s pojišťovnou budu soudit.

  Pokud má někdo zájem,pošlu mu veškerou komunikaci s vedením pojišťovny.Vše mám kopírované včetně notářského ověření.

  Závěr je tento:přijde-li mne navštívit kdokoli od pojišťovny Kooperativa,poletí,že se nebude stačit divit.
  Nikomu nedoporučuji jakékoli pojištění u Kooperativy.Je to podvod a snaha napakovat se na klientech.

 • 19:38, 14. 12. 2011

  camelfox (217.28.82.***)

  málem bych zapomněl na konečný verdikt ;) .. omlouvám se ..

  každopádně ve finále se se mnou sešel na kafe ředitel jakési divize, kde mi mimo jiné nastínil, jak se celá situace má a jako jendomu z mála v mém případě pčistoupí na celkovém vyrovnání, které mi zajistilo jak vrácení všech financí do tohoto projektu vložených, tak i "proplacení" příspěvků zaměstnavatele .. takže nakonec to celé úsilí stálo zato ..

  ..nutno ale podotknout, že to stálo několik měsíců komunikace s pojištovnou, a to každý neunese ..

 • 18:48, 14. 12. 2011

  luke0001 (92.62.229.***)

  Doporučuji využít tzv. promlčecího práva. To trvá tři roky. Ale musíte jej písemně využít. Jinak máte smůlu a zaplatíte si vše.

 • 13:04, 03. 12. 2011

  dvořak (62.245.100.***)

  • Dobrý den chtěl bych se zeptat. V roce 1999 jsem prodel auto a ukončil jsem poviné ručení u vaší společnosti. Včera mě došel doporučenej dopis že dlužím vaší společnosti 563 kč a že se tato pohledavka podstupuje nějaká firma v Hradci nebo nejak tak.V první chvíly jsem si myslel že je to podvod.Dokument byl ofocenej a rozmazenej jak se to kopiruje byly tam asi 6 tel čisel a začal jsem volat po 4 tel čisle jsem to vzdal protože mě to nikdo nebral. Bylo to na cáru papiru no hrozné. Tak jsem volal na pobočku vaší firmy tam mě bylo řečeno že jsem dlužníkem z roku 1999 a že pohledávku podstoupily. Když jsem se zeptal jestly mě poslaly dopis ohledně pohledávky a řekly mě že nic neposlaly ani doporučeně. Tak jsem se zeptal proč bylo mě řečeno že to zákon nukládá posílat dopis doporučeně.Na záver co říct. Kooperativu jsem měl pokáždé co jsem vlastnil nejakej automobyl a všichni moji známí.Součastné době mám poviné ručení u vaší společnosti a hluboce uvažuji přejít k jiné pojištovně. Protože nejsem si jisty aby mě zese za dvacel let váše společnost neotravovala o směšnou častku i když si myslím že je to dávno promlčené děkuji za odpověd

 • 19:00, 30. 09. 2011

  Soňa (178.17.1.***)

  A máš zjištěno, jaké tam mají poplatky za to, že ti to spravují? Není sranda to zjistit, ale pak teprve uvidíš, jací jsou to vydřiduši. O poplatcích se nikdo nezmiňuje, ale je to bomba! Všechno ostatní, i to, že je to absolutně prodělečné, je proti poplatcím malichernost :-(

 • 17:29, 08. 04. 2011

  Dana (85.13.86.***)

  Zaměstnavatel může přispívat jen na spoření ve smlouvě(přispívá na penzijní a nebo životní poj.) ...rizikovou položku si musí hradit sám zaměstnanec.Ale nikde není napsáno, že toto nemůže být pohromadě v jedné smlouvě.Pak to probíhá tak, že přesně spočtenou část hradí zaměstnavatel(také dle ochoty, kolik bude přispívat) a přesnou pak zaměstnanec, podle toho, kolik má ve smlouvě sjednáno rizik.Pochopitelně, v tu chvíli si daňově odečítá sám zaměstnavatel.Protože daňově odečitatelná je pouze položka na spoření a ne na rizika.

 • 07:16, 27. 04. 2009

  Marek (62.168.50.***)

  A jak jste dopadl? Už tři čtvrtě roku žádný update :). Ptám se proto, že s nimi mám nic moc zkušenost pro změnu u povinného ručení (jakožto poškozený) s vystavením krycího dopisu.

 • 13:33, 28. 10. 2008

  Josef (82.100.60.***)

  Dobrý den. Musím říci, že Perspektiva je stavěná opravdu tak, že s příspěvkem od zaměstnavatele nelze mít sjednané rizikové životní pojištění. Zákon stanovuje, že fyzická osoba si může snížit základ daně investičním životním pojištěním až 12000 kč ročního pojistného. Pokud Vám bude přispívat zaměstnavatel a Vy budete chtít snižovat svůj základ daně, nesmíte mít v TÉTO smlouvě riziková pojištění sjednaná. Ovšem nikdo Vám nezakazuje sjednat si zvlášť rizoková pojištění, která si budete hradit sám. Můžete mít třeba 3 stejné pojištění, nikdo hranice neklade. V zákonech jsou mezery a blbosti, to víme všichni, ale bohužel nečtením smluv si přivodíme nepříjemnosti. Pokud jste narazil na špatnou poradkyni, lituji Vás.

 • 20:48, 05. 09. 2008

  Jana (81.92.144.***)

  Vážený pane.Tu první a největší chybu zavinila vaše poradkyně.Nic takového jste nemusel řešit,kdyby okamžitě vyjmula všechna rizika.A pokud Vám zaměstnavatel přidal alespoň 500,tak už bych vůbec nic neřešila.Protože můžete mít tyto smlouvy dvě.

 • 11:47, 24. 08. 2008

  kp@com.cz (213.195.225.***)

  diky za info, je to zajimave a poucne, je mi te lito a drazim palce, ja na zaklade tohoto otrvnou slecnu z OVB poslu k ke vsem certum i s celou Kooperativou, kterou mi neuveritelne tlaci, misto aby mi pomohla najit nejlepsi zpusob zhodnoceni financi, jak ze zacatku tvrdila, ze delaji.KP

Přidat komentář

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Obrázky k recenzi

Najdete nás na Facebooku